WooCommerce là một nền tảng thương mại điện tử dành cho các cửa hàng trực tuyến. Để làm cho hoạt động kinh doanh trực tuyến của bạn hiệu quả hơn với nhiều cửa hàng, Geargag cung cấp tích hợp sẵn với WooCommerce. Hãy kết nối cửa hàng Geargag của bạn với WooCommerce để khám phá những điều thú vị mới.

Khi cửa hàng Woocommerce & Geargag của bạn được kết nối, tất cả các đơn đặt hàng mới trong cửa hàng Woocommerce của bạn sẽ được đồng bộ hóa với Geargag.


  • Nếu các đơn đặt hàng là của các sản phẩm được đồng bộ từ Geargag sang Woocommerce, (các file design đã được tải lên trước đó khi tạo sản phẩm), bạn có thể chọn Request Fulfillment cho đơn hàng mà không cần cập nhật lại SKU và tải lại file design.

(Tìm hiểu Cách đồng bộ Sản phẩm từ Geargag sang cửa hàng Woocommerce tại đây)


  • Nếu các đơn đặt hàng được đồng bộ hóa là cho các sản phẩm mới (chưa có thiết kế hay sản phẩm tạo trước đó), bạn cần cập nhật SKU và tạo file thiết kế trước khi có thể Request Fulfillment.